Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Borifa, Hoeikensstraat 3, BE 2830 Willebroek.  BE0400.797.169

 

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopsovereenkomst tussen de koper en Borifa. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene aankoopvoorwaarden van de koper. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 2. Alle verstrekte prijzen, producteigenschappen, afmetingen en stalen of monsters zijn enkel ten titel van inlichting. Ze zijn steeds vrijblijvend tot het order schriftelijk wordt bevestigd.
 3. Alle materialen worden steeds verkocht voor algemeen gebruik. Wij weigeren elke aansprakelijkheid wegens eventuele ongeschiktheid van de goederen voor speciale toepassingen of toepassingen waaraan een verhoogd veiligheidsrisico verbonden is.
 4. De verkoopsovereenkomst wordt steeds geacht ontstaan te zijn op de maatschappelijke zetel van onze firma. Overeenkomsten afgesloten met onze vertegenwoordigers dienen, om bindend te zijn, steeds schriftelijk door ons te worden bevestigd. Wij behouden ons ook het recht voor bestellingen met een verkoopswaarde van minder dan 50.00 euro te weigeren, of een administratieve kost van 10.00 euro hiervoor aan te rekenen.
 5. Alle opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief, zonder garantie of enige verbintenis van onzentwege. Elke vertraging in leveringstermijn of zelfs het niet uitvoeren van een levering in geval van overmacht kan derhalve nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Bovendien kan het niet respecteren van de leveringstermijn nooit aanleiding geven tot het verbreken van de verkoopsovereenkomst.
 6. Elke annulering van de verkoopsovereenkomst vereist ons schriftelijk akkoord. Ingeval annulering kunnen wij administratieve kosten aanrekenen ten belope  van 10% van de waarde van het order, vermeerderd met eventueel reeds gemaakte kosten.
 7. De goederen worden steeds geacht verkocht, geleverd en door de klant aanvaard te zijn in onze magazijnen. Ze reizen dus steeds op kosten en risico van de koper. Wij behouden ons ook het recht voor orders gefractioneerd te leveren. De goederen blijven onze eigendom tot wanneer deze ons volledig werden betaald. Alle risico’s met betrekking tot de goederen gaan evenwel over op de klant vanaf het moment van levering.
 8. Goederen waarvan overeengekomen is dat de koper zelf voor afhaling zorgt, worden beschouwd als geleverd vanaf het moment van kennisgeving dat ze ter beschikking staan. Bewaring van ons toevertrouwde goederen, om welke reden dan ook (in afwachting van bewerking, aflevering, afhaling…) gebeurt op risico van de klant.
 9. Elke klacht of betwisting over de geleverde goederen dient ons schriftelijk en binnen 8 dagen na levering kenbaar gemaakt te worden.
 10. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 11. Wij aanvaarden nooit aansprakelijkheid voor kosten voortvloeiend uit zichtbare gebreken van de geleverde goederen. Tevens vervalt elke garantie bij het niet respecteren van de gebruiksaanwijzingen of bij onoordeelkundig/oneigenlijk gebruik.
 12. Wij behouden ons het recht voor deelleveringen te factureren. Onze facturen zijn netto en contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur.
 13. Ingeval van niet betaling van (een deel van) de factuur op haar vervaldag is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 1.5% per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag, onverminderd een verhoging ten belope van 15% van het schuldsaldo. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 14. Indien ons vertrouwen m.b.t. de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds gedeeltelijk of volledig werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hierop weigert in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op schadevergoeding voor reeds gemaakte kosten en interesten op vervallen schulden.
 15. Eventuele retourzendingen kunnen wij enkel aanvaarden na schriftelijke toestemming. Retours zullen enkel aanvaard worden indien de goederen zich in de staat van de oorspronkelijke levering bevinden en in de originele verpakking. Bij retourzendingen die voortspruiten uit een foutieve bestelling door de koper of een andere reden waarvoor Borifa niet aansprakelijk kan worden gesteld, kunnen wij een administratiekost ten belope van 20% van de verkoopwaarde aanrekenen. Producten die op speciale vraag van de koper aangemaakt werden kunnen niet teruggenomen worden.
 16. Voor elk geschil tussen de partijen zijn uitsluitend het vredegerecht van Willebroek en de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Webshop powered by Marcando